Sąd Najwyższy ponownie wypowiedział się o kosztach egzekucji.

Ustawa o kosztach komorniczych obowiązuje już od trzech lat. Zmieniła ona nieco model finansowania egzekucji sądowej. Jedną z najbardziej widocznych zmian było zwiększenie zaangażowania finansowego wierzycieli w utrzymanie systemu egzekucji sądowej.

Te zmiany legły u podstaw aż czterech uchwał podjętych przez Sąd Najwyższy w zeszłym tygodniu.

W sprawie III CZP 35/22 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że nabywca wierzytelności na rzecz którego zasądzono koszty procesu, nie jest wierzycielem pierwotnym w rozumieniu 29 ust. 5 pkt 3 lit. b ustawy o kosztach komorniczych. Nie może więc korzystać ze zwolnienia od opłaty przewidzianego dla wierzyciela pierwotnego.

W sprawie III CZP 36/22 Sąd Najwyższy uznał, że złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego i rodzi obowiązek zapłaty opłaty egzekucyjnej.

W sprawie III CZP 21/22 Sąd Najwyższy uznał zaś, że nie ma podstaw do pobrania opłaty za niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. ze względu na złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

W czwartej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 29 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (opłata w przypadku umorzenia postępowania na skutek bezczynności wierzyciela) nie znajduje zastosowania, jeżeli sześciomiesięczny okres bezczynności wierzyciela, który nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego, upłynął przed dniem wejścia w życie tej ustawy, zaś komornik umorzył postępowanie z tej przyczyny po jej wejściu w życie.

Trwają prace nad wprowadzeniem e-licytacji nieruchomości

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad pomysłem dotyczącym e-licytacje nieruchomości.

“Rząd chce uczynić kolejny krok na drodze cyfryzacji usług publicznych i umożliwić prowadzenie sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne – na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie. Rozwiązanie to jest to szczególnie ważne w czasie trwania pandemii COVID-19. “

komunikat Rady Ministrów

1 grudnia rozpoczyna działalność Krajowy Rejestr Zadłużonych

W rejestrze będzie można znaleźć m.in. informacje o:
– podmiotach wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe,
– podmiotach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na “bezskuteczność egzekucji”,
osobach wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Informacje o dłużnikach obejmować będą m.in. imię, nazwisko, firmę, PESEL, NIP czy kwotę wierzytelności niewyegzekwowanych.

Rejestr jest dostępny pod adresem www.krz.ms.gov.pl

Dzień Otwarty Komorników Sądowych pod hasłem „masz wiadomość”

25 listopada 2021 r. Krajowa Rada Komornicza przy współpracy wszystkich izb komorniczych organizuje Dzień Otwarty pod hasłem „masz wiadomość”.

Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, że tylko dzięki informacjom zawartym w przesyłkach poleconych mogą wziąć czynny udział w postępowaniu i skutecznie podjąć obronę swoich praw.

Na potrzeby Dnia Otwartego zostanie uruchomiona infolinia pod numerem telefonu: 22 299 87 77. Dyżur na infolinii będą pełnili komornicy sądowi i asesorzy.

Finałem Dnia Otwartego będzie konferencja, której transmisja zostanie przeprowadzona na Facebooku i kanale YouTube Krajowej Rady Komorniczej. Swój udział w konferencji potwierdzili między innymi Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, Wiceprezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. prof. UMK Piotr Rączka, prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, patronat naukowy Wydział Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a patronat medialny sprawować będzie Dziennik Gazeta Prawna.

e-licytacje nieruchomości

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur informuje, że od 19 września 2021 r. nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego mogą być sprzedawane również w drodze licytacji elektronicznej.

E-licytacje nieruchomości odbywają się za pośrednictwem platformy: www.e-licytacje.komornik.pl

Aby odnaleźć licytacje nieruchomości położonych w Bydgoszczy bądź okolicy, skorzystać należy z panelu wyszukiwania.

Obniżenie kwot wolnych od egzekucji?

Na stronie sejmowej pojawił się projekt ustawy zakładający obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji:
w Kodeksie pracy – do 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
w Kodeksie karnym wykonawczym – do 50% wynagrodzenia skazanego;
w Prawie bankowym oraz ustawie do Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych – ze środków zgromadzonych na rachunku do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

link do projektu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 15 października w odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”.
Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Izba Komornicza w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości – Stan obecny i perspektywy

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur informuje, że dnia 25. maja odbędzie się konferencja naukowa on-line pt. “Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości. Stan obecny i perspektywy.”

“Konferencja dotyczyć będzie obecnie procedowanych przez Parlament przepisów o elektronicznej licytacji nieruchomości, ale również przyszłości postępowania egzekucyjnego: akt elektronicznych czy też doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym. Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili swój udział są m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak oraz wybitni specjaliści z zakresu procesu cywilnego i mediów elektronicznych: prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska i prof. dr hab. Andrzej Marciniak. Samorząd komorniczy reprezentować będą m.in. Prezes Krajowej Rady Komorniczej dr Rafał Łyszczek oraz Honorowy Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek”

link do wydarzenia