Volenti non fit iniuria – Chcącemu nie dzieje się krzywda

To w jaki sposób będzie przebiegało postępowanie egzekucyjne w dużej mierze zależy od dłużnika.

Dłużnik na każdym etapie postępowania egzekucyjnego może spełnić świadczenie do rąk komornika, które ten ma obowiązek przyjąć. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela. Spełnienie zasądzonego świadczenia wraz z powstałymi kosztami kończy postępowanie egzekucyjne. Także, na każdym etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik może z wierzycielem zawrzeć porozumienie, dotyczące spłaty zadłużenia i wstrzymania czynności egzekucyjnych.

Dłużnik obowiązany jest do powiadomienia organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia a dłużnik może zostać ukarany grzywną.

Komornik może na dłużnika nałożyć obowiązek złożenia wykazu majątku. Dłużnik, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie może zostać ukarany grzywną a nawet zostać przymusowo doprowadzony do kancelarii celem złożenia tego wykazu.