Egzekucja z nieruchomości.

Na czym polega egzekucja z nieruchomości?
Jak przebiega?

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur właściwy jest do egzekucji z nieruchomości położonych na terenie miasta Bydgoszczy oraz gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Solec Kujawski

Do wszczęcia egzekucji z nieruchomości niezbędny jest wniosek wierzyciela, w którym wskazuje on nieruchomość z której prowadzona ma być egzekucja.

Zajęcie nieruchomości

Komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji. Opłata od wniosku o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji wynosi 100 zł

W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania, zaś w stosunku do pozostałych osób z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie.

Opis i oszacowanie nieruchomości

Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. W protokole opisu i oszacowania komornik wskazuje m.in. oznaczenie nieruchomości, budowle i inne urządzenia znajdujące się na nieruchomości, stwierdzone prawa i obciążenia oraz szacowaną wartość nieruchomości. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości

Licytacja nieruchomości

Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację publiczną. Komornik ogłasza o licytacji poprzez publiczne obwieszczenie, które zamieszczane jest m.in. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu przy którym działa oraz na na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie.

Cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, na drugiej licytacji zaś dwie trzecie tej sumy. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

Po zamknięciu przetargu sąd udziela przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie aby w ciągu dwóch tygodni złożył cenę nabycia. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Przejście prawa własności egzekwowanej nieruchomości

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w księdze wieczystej.