Licytacje komornicze – Bydgoszcz

Jedną z możliwości uzyskania środków na spłatę egzekwowanego świadczenia jest sprzedaż majątku dłużnika w drodze licytacji publicznej przeprowadzanej przez komornika.

Obwieszczenia o licytacjach można znaleźć przede wszystkim na tablicach ogłoszeń właściwych sądów rejonowych oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Cena wywołania ustalona przez komornika w drugim terminie licytacyjnym przypadku licytacji ruchomości wynosi połowę wartości szacunkowej a w przypadku licytacji komorniczej nieruchomości dwie trzecie tej wartości. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć u komornika rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Czym jest licytacja komornicza?

Przeprowadzane licytacje komornicze dotyczą publicznej sprzedaży ruchomości albo nieruchomości należących do dłużnika. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne służą zaspokojeniu całości bądź części roszczeń wierzycieli podmiotu zalegającego ze spłatą zobowiązań. Nabywcą danego dobra materialnego zostaje osoba albo instytucja, która zaproponuje najwyższą kwotę zakupu.

Ruchome i nieruchome przedmioty licytacji komorniczej

Zgodnie z prawem licytacji komorniczej podlegają nieruchomości oraz ruchomości. Do pierwszych dóbr zalicza się m.in. domy, lokale mieszkalne i użytkowe, grunty, hale i magazyny, a także garaże i miejsca postojowe. Wśród przedmiotów ruchomych można wymienić m.in. samochody, maszyny rolnicze, meble, sprzęt AGD i RTV, antyki i dzieła sztuki oraz biżuterię.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Zgodnie z przepisami licytacja komornicza odbywa się publicznie. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na wniosek wierzyciela, ruchomości mogą być również sprzedawane w drodze licytacji elektronicznej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur wszystkie obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości zamieszcza na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl a licytacje elektroniczne ruchomości przeprowadza za pośrednictwem strony internetowej www.e-licytacje.komornik.pl

O zbliżających się licytacjach można się również dowiedzieć śledząc fanpage kancelarii na facebooku www.facebook.pl/komornikpakmur. Na fanpage’u zamieszczane są również informacje o zmianach terminów licytacji.

Z operatami szacunkowymi licytowanych nieruchomości i ruchomości mogą się Państwo zapoznać w siedzibie kancelarii przy ul. Łużyckiej 32/7 w Bydgoszczy.