FAQ

FAQ – z angielskiego Frequently Asked Questions – czyli często zadawane pytania. Dział ten zawiera zbiór najczęściej zadawanych przez strony pytań kierowanych do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasza Pakmura

Jakie dokumenty potrzebne są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku Wzór wniosku można znaleźć w zakładce wnioski. Do wniosku trzeba dołączyć tytuł wykonawczy (orzeczenie zawierające klauzulę wykonalności – informację, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji). Tytuł wykonawczy należy przedłożyć w oryginale.

Czy mogę złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi, który nie mieszka w Bydgoszczy?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur może prowadzić egzekucje przeciwko dłużnikom mieszkającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, województwa pomorskiego oraz okręgu elbląskiego. Jeżeli dłużnik mieszka poza obszarem rewiru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy to we wniosku należy zamieścić wzmiankę, że chcemy skorzystać z “prawa wyboru komornika”. Więcej informacji o właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy znajduje się w zakładce “właściwość miejscowa”

Otrzymałem zajęcie wierzytelności dotyczące dłużnika z którym już nie współpracuję czy muszę odpowiadać?

Tak. Większość pism kierowanych przez komornika wiąże się z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi. W treści pisma zazwyczaj jest wezwanie do udzielenia konkretnych informacji. Odpowiedzi na pismo należy udzielić nawet jeżeli nie współpracują Państwo już z dłużnikiem. Odpowiedzi należy udzielić pisemnie.

Czy mogę udzielić odpowiedzi na wezwanie mailem?

Nie. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur na stronie internetowej oraz na pismach wskazuje adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu, ustalenia daty spotkania itp. W toku postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 760 k.p.c., wnioski i oświadczenia składać należy na piśmie bądź ustnie do protokołu.

Czy mogę spłacać zadłużenie w ratach?

Tak. Komornik ma obowiązek przyjąć każdą wpłatę dłużnika. Dokonywanie wpłat nie wstrzymuje jednak czynności egzekucyjnych. Dłużnik, nawet w toku postępowania egzekucyjnego, może zawrzeć z wierzycielem porozumienie co do spłaty zadłużenia oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych.

Czy muszę składać wykaz majątku?

Tak, jeżeli został Pan/Pani wezwana do jego złożenia. Obowiązek ten wygasa w przypadku spłaty zadłużenia.

Czy udzielając komornikowi informacji nie naruszę przepisów o ochronie danych osobowych?

Nie. Komornik realizuje zadania w ramach sprawowania władzy publicznej co wyłącza konieczność uzyskania zgody osoby której dane osobowe przetwarza (art. 6 ust. 1E RODO). Komornik na podstawie art. 761 k.p.c. ma prawo żądać informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji bądź udzielenie informacji świadomie fałszywej osoba odpowiedzialna może zostać ukarana grzywną.

Czy mam obowiązek podawać komornikowi moje dane osobowe?

Tak. Komornik, zgodnie z art. 28 ustawy o komornikach sądowych, przy wykonywaniu czynności ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

Nie znam majątku dłużnika. Czy mogę złożyć wniosek egzekucyjny?

Tak. Komornik ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną oraz wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur ma dostęp do rejestrów ZUS, Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych czy systemu informacji o rachunkach bankowych – Ognivo.
Skierowanie zapytań do niektórych rejestrów może wiązać się z koniecznością uiszczenia przez wierzyciela zaliczki.

Czy komornik może wejść na teren mojej posesji pod moją nieobecność?

Tak, komornik ma prawo wejść na posesję lub do domu właściciela pod jego nieobecność. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.

Jestem dłużnikiem. Jakie są moje obowiązki?

Do podstawowych obowiązków dłużnika należą: obowiązek złożenia na żądanie komornika zobowiązany jest złożyć wykaz majątku a w razie wątpliwości udzielić dalszych wyjaśnień oraz zawiadamiania o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc.