Poszukiwanie majątku dłużnika

Jeżeli majątek dłużnika nie jest wierzycielowi znany to komornik z urzędu go ustala w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań oraz na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji a także rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną. Ponadto komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Jeżeli powyższe czynności nie doprowadzą do ustalenia majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia to wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
Komornik w ramach poszukiwania majątku może żądać udzielenia informacji od każdego, kto może posiadać wiedzę o stanie majątkowym dłużnika. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika podlega opłacie w wysokości 100zł

Wierzyciel może również skierować do komornika wnioski o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do:

 • organów administracji publicznej
 • podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej
 • organów podatkowych
 • organów rentowych
 • banków
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur do ustalania majątku dłużnika wykorzystuje m. in systemy:

 • CEPiK
 • Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych
 • Ognivo (ustalenie rachunków bankowych dłużnika)
 • PUE-ZUS
 • REGON i CEIDG z dostępem do modułów niejawnych
 • Informator Prawno-Gospodarczy LEX
 • Biur Informacji Gospodarczych