Zabezpieczenie roszczeń

Udzielenie zabezpieczenia

Zazwyczaj komornik podejmuje czynności egzekucyjne dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego. Możliwe jest jednak uzyskanie zabezpieczenia roszczenia jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego, a czasem nawet przed wytoczeniem powództwa. Wówczas, w ramach postępowania o wykonanie zabezpieczenia, komornik dokonuje zajęcia majątku obowiązanego.

Tytuł zabezpieczenia

Tytułem zabezpieczenia jest postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia. O wydanie takiego postanowienia powód może wystąpić jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Niezbędne jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego.
Nie musi jednak uprawdopodabniać interesu prawnego powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania również stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Wierzyciel dysponujący takim tytułem kierując do komornika wniosek o wykonanie zabezpieczenia wskazuje sposób zabezpieczenia.

Tytułem zabezpieczenia jest także wyrok pierwszej instancji wydany w postępowaniu gospodarczym.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia podlega opłacie w wysokości 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Opłatę tymczasowo ponosi wierzyciel. Finalnie o kosztach postępowania zabezpieczającego rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zajęcie składników majątku dłużnika w ramach postępowania zabezpieczającego często stanowi dla dłużnika spore zaskoczenie. Niejednokrotnie to właśnie od komornika dłużnik dowiaduje się o tym, że przed sądem toczy się postępowanie o zasądzenie od niego należności. Zabezpieczenie roszczeń zmniejsza ryzyko, że dłużnik wyzbędzie się majątku zanim wierzyciel zdoła uzyskać tytuł wykonawczy.