Komornik sądowy Bydgoszcz

Komornik Bydgoszcz

Nazywam się Łukasz Pakmur i jestem komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Kancelarię komorniczą prowadzę w Bydgoszczy przy ul. Łużyckiej 32/7, u zbiegu osiedli Bartodzieje i Bielawy, pomiędzy ul. Jagiellońską oraz Marii Skłodowskiej Curie. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby pozostaje do dyspozycji także w inne dni po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przede wszystkim prowadzę egzekucje przeciwko dłużnikom z tego miasta oraz okolicznych gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Solec Kujawski.

Miejscowość oraz wyżej wskazane gminy stanowią rewir komorniczy na obszarze którego działam. Oznacza to m.in., że jestem komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych na wskazanym obszarze, a licytacje nieruchomości przeprowadzam we właściwym Sądzie Rejonowym.

Ponadto w kancelarii prowadzę postępowania egzekucyjne nie tylko przeciwko dłużnikom z Bydgoszczy i okolic. Prowadzę sprawy także przeciwko dłużnikom zamieszkującym na terenie całej apelacji gdańskiej czyli województwa kujawsko-pomorskiego, województwa pomorskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji o zasięgu działalności kancelarii komorniczej w Bydgoszczy znajdą Państwo w zakładce: właściwość miejscowa.

Kim jest komornik sądowy i jakie czynności wykonuje?

Osoba wykonująca zawód komornika sądowego jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy konkretnym Sądzie Rejonowym i podlega nadzorowi tego sądu. Komornicy sądowi przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy podlegają nadzorowi judykacyjnemu tej instytucji oraz nadzorowi administracyjnemu jej Prezesa.

Ustawowy katalog powierzonych mi zadań jest szeroki.

W praktyce jednak w kancelarii komorniczej zajmuję się przede wszystkim egzekwowaniem należności od przedsiębiorców oraz osób fizycznych, a także zabezpieczaniem roszczeń podczas trwających sporów sądowych.

Z uwagi na charakter prowadzonych postępowań nieodłącznym elementem mojej pracy jest poszukiwanie majątku dłużników. Poszukuję nieruchomości, ruchomości, rachunków bankowych oraz praw majątkowych dłużników, a także przysługujących im od kontrahentów należności. Przy poszukiwaniu majątku moja kancelaria komornicza korzysta z licznych narzędzi, rejestrów, bazy danych oraz możliwości żądania od osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji, które umożliwiają identyfikację majątku dłużnika oraz miejsce jego położenia.

Poza egzekwowaniem należności oraz zabezpieczaniem roszczeń zajmuję się też takimi sprawami jak:

doręczanie korespondencji adresatowi na zarządzenie sądu
poszukiwanie adresu adresata korespondencji sądowej
poszukiwanie majątku upadłego na wniosek syndyka masy upadłości.
sporządzanie protokołu spisu inwentarza spadku
sporządzanie protokołu stanu faktycznego

W określonych sytuacjach do realizacji zasądzonego wyroku jako komornik sądowy mogę stosować określone prawem środki przymusu, np. otwarcia lokalu, przeszukania odzieży oraz znajdujących się w danym miejscu rzeczy i schowków.

Co może zająć komornik sądowy?

Jako komornik sądowy mam prawo do realizacji określonych czynności, których celem jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela z majątku dłużnika. Dotyczy to w szczególności zajęcia na poczet wykonywanej egzekucji pieniędzy zgromadzonych na kontach bankowych osoby zalegającej ze spłatą zobowiązań, a także wynagrodzenia z tytułu umów o pracę albo cywilnoprawnych, jak również renty albo emerytury oraz dochodów pochodzących z innych źródeł. Przysługuje mi także uprawnienie do zajęcia ruchomości znajdujących się we władaniu dłużnika i nieruchomości należących do zadłużonego podmiotu.

Kancelaria komornicza – rewir działania

Powyższych czynności dokonuję, działając na obszarze rewiru Bydgoszczy, czyli tam, gdzie funkcjonuje moja kancelaria komornicza. Doręczeń korespondencji dokonuje adresatom mieszkającym w tym mieście i okolicy. Protokół spisu inwentarza sporządzam po zmarłych mających ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bydgoszczy, a jeżeli miejsca takiego nie da się ustalić, gdy posiadali oni tam majątek. Sporządzenie przeze mnie protokołu stanu faktycznego, możliwe jest, o ile oględziny niezbędne do jego sporządzenia mają mieć miejsce we wspomnianym mieście bądź na terenie jednej z gmin leżących w granicach rewiru.

Powyższych czynności dokonuje działając na obszarze rewiru Bydgoszczy. Doręczeń korespondencji dokonuje adresatom mieszkającym w Bydgoszczy i okolicy.
Protokół spisu inwentarza sporządzam po zmarłych mających ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bydgoszczy a jeżeli miejsca takiego nie da się ustalić, gdy posiadali oni w Bydgoszczy majątek.
Sporządzenie przeze mnie protokołu stanu faktycznego, możliwe jest o ile oględziny niezbędne do jego sporządzenia mają mieć miejsce w Bydgoszczy bądź na terenie jednej z gmin leżących w granicach rewiru.

Więcej informacji o pracy komornika sądowego znajdziecie Państwo w zakładce: przydatne informacje.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu

Łukasz Pakmur

Komornik Bydgoszcz – dane adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur
Kancelaria Komornicza nr XXXVI w Bydgoszczy
ul. Łużycka 32/7, 85-096 Bydgoszcz
tel: 519 408 617
kontakt@komornikpakmur.pl

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy czynna:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 8:00 – 15:00
wtorek godz. 8:00 – 16:00
piątek godz. 8:00 – 14:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur
przyjmuje interesantów osobiście we wtorki od godz. 10:00 do godz. 16:00
a poza dniem przyjęć po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. oddział Bydgoszcz: 73 1600 1185 1896 4971 8000 0002
wskazując sygnaturę sprawy oraz stronę w imieniu której dokonywana jest wpłata.