Komornik sądowy

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonujący jeden z zawodów prawniczych, któremu powierzone zostało m. in.

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne
 • zabezpieczenie roszczeń
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku
 • sporządzanie spisu inwentarza
 • doręczanie korespondencji na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego
 • poszukiwanie majątku upadłego na wniosek syndyka

Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków komornika
 • odbyła aplikację komorniczą, zwaną dalej
 • złożyła egzamin komorniczy
 • pracowała w charakterze asesora przez okres co najmniej 2 lata
 • ukończyła 28 lat.