Co każdy powinien wiedzieć o pracy komornika sądowego?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik sądowy podlega nadzorowi sądu rejonowego przy którym działa oraz prezesa tegoż sądu. Podstawą prowadzonych przez komornika postępowań egzekucyjnych jest wniosek wierzyciela oraz tytuł wykonawczy (np. wyrok bądź wydany przez sąd nakaz zapłaty). Dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel, a komornik zobligowany jest prowadzić postępowanie zgodnie z jego wnioskami w granicach wytyczonych przez treść tytułu wykonawczego oraz przepisy prawa.

W postępowaniu egzekucyjnym wnioski oraz oświadczenia składa się komornikowi na piśmie bądź ustnie do protokołu.

Jakie uprawnienia ma komornik sądowy?

Komornik został wyposażony w prawo żądania udzielenia informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Komornik swoje żądanie może kierować do każdego kto może posiadać niezbędne informacji w tym m.in. do sąsiadów dłużnika. Za odmowę udzielenia informacji bądź udzielenie informacji świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może zostać ukarana grzywną (art. 761 i 762 kodeksu postępowania cywilnego)

Ponadto komornik posiada uprawnienie do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (art. 29 ustawy o komornikach sądowych) a odmowa udzielenia dokumentów niezbędnych do ustalenia tożsamości podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 65 kodeksu wykroczeń)

Komornik sądowy może dokonać przymusowego otwarcia i przeszukania mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika oraz przeszukania odzieży, którą dłużnik ma na sobie (art. 814 kodeksu postępowania cywilnego)

Skąd wiedzieć, że mamy do czynienia z komornikiem sądowym ?

Podczas czynności podejmowanych poza kancelarią komornik zobowiązany jest okazać swój identyfikator zawierający imię, nazwisko, zdjęcie oraz oznaczenie sądu przy którym działa. Czy dana osoba pełni funkcję komornika sądowego można również sprawdzić w rejestrze komorników.
Rejestr komorników sądowych dostępny jest na stronie Ministerstwa SprawiedliwościKrajowej Rady Komorniczej oraz właściwych sądów rejonowych.