Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Pakmur Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kancelaria Komornicza nr XXXVI w Bydgoszczy (dalej „Kancelaria”).

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania ustawowych zadań.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych niezbędnych danych

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.

Informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię
w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Kancelarią na adres: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur
Kancelaria Komornicza nr XXXVI w Bydgoszczy ul. Łużycka 32 pok. 7 85-096 Bydgoszcz

Niniejsza strona internetowa wykorzystywana jest wyłącznie do celów informacyjnych. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach odbywa się poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”), oraz poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. Niniejsza strona internetowa uzyskuje informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp. Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach: tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju oraz optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek. W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowe i jej podstron istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać, korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników zapisywane są po stronie serwera. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz zapewnienia wydajności hostingu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry n.p. czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika czy wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami, a ich wykorzystanie ma na celu wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.