Komornik sądowy Bydgoszcz

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – kancelaria komornicza

Nazywam się Łukasz Pakmur i jestem komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Kancelarię komorniczą prowadzę w Bydgoszczy przy ul. Łużyckiej 32/7, u zbiegu osiedli Bartodzieje i Bielawy, pomiędzy ul. Jagiellońską oraz Marii Skłodowskiej Curie.

Komornik sądowy Bydgoszcz

Jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przede wszystkim prowadzę egzekucje przeciwko dłużnikom z Bydgoszczy oraz okolicznych gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Solec Kujawski.

Miasto Bydgoszcz oraz wyżej wskazane gminy stanowią rewir komorniczy na obszarze którego działam. Oznacza to m.in., że jestem komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych na obszarze Bydgoszczy oraz okolicznych gmin a licytacje nieruchomości przeprowadzam w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Ponadto, w ramach prawa do wyboru komornika, prowadzę postępowania egzekucyjne nie tylko przeciwko dłużnikom z Bydgoszczy i okolic ale również przeciwko dłużnikom zamieszkującym na terenie całej apelacji gdańskiej czyli województwa kujawsko-pomorskiego, województwa pomorskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji o zasięgu działalności kancelarii komorniczej w Bydgoszczy znajdą Państwo w zakładce: właściwość miejscowa.

Kim jest komornik sądowy i jakie czynności wykonuje?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy konkretnym Sądzie Rejonowym i podlega nadzorowi tego sądu. Jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy podlegam nadzorowi judykacyjnemu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz nadzorowi administracyjnemu Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Ustawowy katalog powierzonych komornikowi sądowemu zadań jest szeroki.

W praktyce jednak zajmuję się przede wszystkim egzekwowaniem należności od przedsiębiorców oraz osób fizycznych a także zabezpieczaniem roszczeń podczas trwających sporów sądowych.

Z uwagi na charakter prowadzonych postępowań nieodłącznym elementem mojej pracy jest poszukiwanie majątku dłużników. Poszukuję nieruchomości, ruchomości, rachunków bankowych oraz praw majątkowych dłużników, a także przysługujących im od kontrahentów należności. Przy poszukiwaniu majątku korzystam z licznych narzędzi, rejestrów, bazy danych oraz możliwości żądania od osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji, które umożliwiają identyfikację majątku dłużnika oraz miejsce jego położenia.

Poza egzekwowaniem należności oraz zabezpieczaniem roszczeń komornikom sądowym powierzone zostało:

doręczanie korespondencji adresatowi na zarządzenie sądu
poszukiwanie adresu adresata korespondencji sądowej
poszukiwanie majątku upadłego na wniosek syndyka masy upadłości.
sporządzanie protokołu spisu inwentarza spadku
sporządzanie protokołu stanu faktycznego

Powyższych czynności dokonuje działając na obszarze rewiru Bydgoszczy. Doręczeń korespondencji dokonuje adresatom mieszkającym w Bydgoszczy i okolicy.
Protokół spisu inwentarza sporządzam po zmarłych mających ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bydgoszczy a jeżeli miejsca takiego nie da się ustalić, gdy posiadali oni w Bydgoszczy majątek.
Sporządzenie przeze mnie protokołu stanu faktycznego, możliwe jest o ile oględziny niezbędne do jego sporządzenia mają mieć miejsce w Bydgoszczy bądź na terenie jednej z gmin leżących w granicach rewiru.

Więcej informacji o pracy komornika sądowego znajdziecie Państwo w zakładce: przydatne informacje.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu

Łukasz Pakmur

Komornik Bydgoszcz:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur
Kancelaria Komornicza nr XXXVI w Bydgoszczy
ul. Łużycka 32/7, 85-096 Bydgoszcz
tel: 519 408 617
kontakt@komornikpakmur.pl

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy czynna:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 8:00 – 15:00
wtorek godz. 8:00 – 16:00
piątek godz. 8:00 – 14:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur
przyjmuje interesantów osobiście we wtorki od godz. 10:00 do godz. 16:00
a poza dniem przyjęć po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. oddział Bydgoszcz: 73 1600 1185 1896 4971 8000 0002
wskazując sygnaturę sprawy oraz stronę w imieniu której dokonywana jest wpłata.